ALGEMENE VOORWAARDEN PASSION2DANCE 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, abonnementen en/of werkzaamheden van Passion2Dance, onderdeel van Variaty B.V., gevestigd te Best. De hieronder genoemde algemene voorwaarden worden voor de leesbaarheid opgesplitst in de diverse onderdelen van Passion2Dance. 

 

Passion2Dance – Passion2Dance is een dansschool en organiseert dansreizen naar het buitenland. Ook verkoopt Passion2Dance danskleding en producten die gerelateerd zijn aan dansen. Verder verzorgt Passion2Dance workshops, shows en privélessen. Voor deze activiteiten en producten gelden voor de deelnemers en kopers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een dansles, workshop en/of dansreis van Passion2Dance volgt en/of producten aankoopt, stemt in met deze bepalingen. 

 

 

Dansschool 

Danslessen – Op de website staat omschreven wat een deelnemer van de danslessen kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. 

Proefles – Elke deelnemer heeft recht op een proefles. Na de proefles wordt de deelnemer gevraagd het aanmeldingsformulier in te vullen. De eerste vier lessen, dit is inclusief de proefles, kan de deelnemer nog beslissen af te zien van het abonnement. 100% tevredenheidsgarantie. Dit geldt alleen bij nieuwe abonnementen die voor het eerst worden afgesloten bij Passion2Dance en dus niet bij vervolgabonnementen. Hij/zij geeft dit per e-mail door aan Passion2Dance op info@passion2dance.nl inclusief reden van annulering. De kosten voor de eerste maand, als deze kosten al zijn afgeschreven bij de deelnemer, worden zo snel mogelijk door Passion2Dance terugbetaald. De proefles- en inschrijfkosten worden niet terugbetaald. 

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst – De overeenkomst tussen Passion2Dance en de deelnemer komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Passion2Dance zoals is vermeld op de website voor de dansles. Dit gebeurt nadat het door de deelnemer ingevulde aanmeldingsformulier door Passion2Dance is ontvangen en de bevestiging door Passion2Dance is verstuurd. In de bevestiging wordt vermeld voor welke les(sen) de deelnemer zich heeft ingeschreven. Ook wordt de aanvang, tijdsduur en locatie van de dansles vermeld, evenals de duur van het abonnement. 

Betaling – Betaling geschiedt door middel van automatische incasso per maand. Op of rond de eerste dag van de maand, wordt het bedrag afgeschreven voor die desbetreffende maand. De automatische incasso zal gedaan worden door Variaty B.V. Als een opdracht tot automatische incasso wordt gestorneerd (geannuleerd) wordt er per stornering € 5 administratiekosten in rekening gebracht. Als er sprake blijft van een openstaande betaling, komt het recht op inhalen van gemiste lessen te vervallen, totdat het volledige abonnementsgeld, eventueel verhoogd met extra administratiekosten, is voldaan. 

Herinneringskosten betaling –  Bij het niet voldoen van de betaling, zowel door automatische incasso als anderszins, gaan de vorderingen ter incasso. Het lesgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige lesperiode die verbonden zijn aan de inning. 

Deelnemen dansles – Passion2Dance bepaalt op welk niveau de deelnemer danst. Natuurlijk gebeurt dit in overleg met de deelnemer. Het is een deelnemer niet toegestaan drugs te gebruiken of mee te brengen naar danslessen van Passion2Dance. Ook is het niet toegestaan meegebrachte drink- of etenswaren te nuttigen m.u.v. water in de lessen (niet op de dansavonden). In het gehele gebouw geldt een rookverbod. 

Dansen in koppels – Passion2Dance is een dansschool dat werkt met danskoppels. Dit betekent dat je je niet alleen kunt inschrijven. Het abonnement dat je afsluit, geldt wel voor ieder individu. 

Huisregels danslocatie – Passion2Dance is te gast bij de danslocatie waar groepslessen worden gegeven. Hier gelden huisregels. Deelnemers van Passion2Dance, evenals (gast)docenten en andere bezoekers, dienen zich gedurende hun verblijf in de locatie te houden aan de huisregels. Ook dient iedereen de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien hier niet naar geluisterd wordt, kan tot verwijdering uit het pand worden overgegaan. 

COVID-19 en Persoonlijke hygiëne – Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Het protocol in het kader van Covid-19 staat vermeld op de website van Passion2Dance, als dit (weer) van toepassing wordt/is. De deelnemer dient zich hier aan te conformeren. Mochten de danslessen niet fysiek in de dansschool worden gegeven vanwege regels vanuit de overheid, dan worden de lessen online voortgezet. De deelnemer ontvangt hiervoor geen restitutie. 

 

Weigeren dansschool – De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren. Als de deelnemer de instructies en/of reglementen overtreedt, heeft Passion2Dance het recht verdere deelname aan de lessen te ontzeggen, zonder teruggave van het abonnementsgeld. 

Inhalen dansles – Omdat wij altijd dansen in koppels, kun je ervoor kiezen een les te volgen met een andere danspartner voor degene die zich afmeldt (zonder kosten, maar ook zonder inhaal-tegoed) of je kiest ervoor gezamenlijk de les af te melden en in te halen. De deelnemer kan een gemiste les inruilen voor een andere lesstijl op een andere dag of in een andere week, als het lesrooster en het aantal leden dit toelaat. Dezelfde les kan niet worden ingehaald, daar deze maar 1x per week wordt aangeboden. Gemiste lessen kunnen nooit worden omgezet in een financieel tegoed. Passion2Dance verwacht van de deelnemer dat hij/zij zich afmeldt bij afwezigheid, uiterlijk om 18:00 op de dag dat de dansles plaatsvindt. Gebeurt dit later, dan registreert het ledensysteem geen inhaal-les. Inhaallessen blijven geldig tot aan het einde van het huidige abonnement. Daarna vervalt het recht op inhaallessen. Een inhaal-les wordt aangevraagd per mobiele telefoon op nummer +31-6-25156152.  

Overdragen – Een abonnement bij de dansschool van Passion2Dance is naam gebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar abonnement of strippenkaart (10 lessen) niet aan een ander kan overdragen. 

Vakantieperiodes – Passion2Dance vermeldt de vakantieweken op haar website. Dit zijn doorgaans 12 vakantieweken per jaar, die veelal worden aangehouden op basis van de schoolvakanties, regio zuid. Ook staan hierbij 3 à 4 dansreizen per jaar. Deze vrije lesweken zijn al verrekend in de abonnementsprijs. 

Wijziging danslessen – Als door overmacht of planning van dans-activiteiten in binnen- en buitenland een dansles niet door kan gaan, zorgt Passion2Dance voor een passend alternatief voor de deelnemers. Bijvoorbeeld door het inhuren van andere dansdocenten of het verplaatsen van de lessen naar een andere dag. Het is aan Passion2Dance om een passend alternatief te vinden. Indien dit niet haalbaar is, krijgt de deelnemer € 10 gecrediteerd per les die niet wordt gegeven, op de eerstvolgende incasso. Regelmatig organiseert Passion2Dance een dansreis. Deze reizen worden uiterlijk 1 maand vooraf aan alle deelnemers meegedeeld. Indien de plaats of het tijdstip van een dansles wordt gewijzigd, zorgt Passion2Dance ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde danslessen geven geen recht op restitutie van het abonnement. 

Annulering bootcamp/workshop – Als een cursus, workshop of andere activiteit dat extra georganiseerd wordt door Passion2Dance buiten de reguliere lessen om, wordt geannuleerd om wat voor reden dan ook, zal Passion2Dance de deelnemer die zich hiervoor heeft aangemeld, zo spoedig mogelijk hierover informeren. 

Passion2Dance is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van de informatie door de deelnemer. Eventueel gemaakte kosten voor de activiteit, kunnen niet worden verhaald op Passion2Dance. 

Langdurige overmachtssituatie – Bij een langdurige overmachtssituatie kan Passion2Dance de danslessen staken totdat de situatie is genormaliseerd. Passion2Dance zal in dit geval het abonnementsgeld terugbetalen van de periode waarin de lessen geen doorgang hebben gehad.  

Materiaal Passion2Dance – Het is een deelnemer van een dansles niet toegestaan om materialen of beelden die de deelnemer in het kader van de dansles wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Passion2Dance hiervoor toestemming heeft gegeven. Demo’s na afloop van de danslessen, worden door Passion2Dance op de besloten Facebook-pagina gezet. 

Prijsverhoging – De abonnementstarieven kunnen elk kalenderjaar, in januari (met een maximum van 10%) worden aangepast, zonder opgaaf van reden. 

Wijzigen abonnement – Als de deelnemer het huidige abonnement wil omzetten in een andere abonnementsvorm, dient hij/zij dit uiterlijk één maand voordat het abonnement afloopt, schriftelijk door te geven. Dit nieuwe abonnement start als het huidige abonnement afloopt.  

Opschorten abonnement – Opschorten van een abonnement gebeurt alleen bij zwaarwegende, medische gevallen. Altijd in overleg met Passion2Dance. De maanden die zijn opgeschort, worden na deze periode alsnog aangeboden en doorberekend. 

Annuleren abonnement – Gedurende de looptijd van het abonnement, kan het abonnement niet door de deelnemer worden opgezegd. De eerste vier weken van de looptijd van het abonnement, heeft de deelnemer het recht het abonnement te annuleren (100% tevredenheidsgarantie). Het abonnement loopt af na 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar, afhankelijk van de door de deelnemer gekozen duur van het abonnement. Meldt de deelnemer zich niet af, uiterlijk op dag 15 van de laatste maand van het abonnement, dan loopt het abonnement en de betalingsverplichting stilzwijgend door, telkens voor één volle kalendermaand. De opzegtermijn vanaf dit moment is één volle kalendermaand. Een annulering gebeurt schriftelijk via info@passion2dance.nl. Een eenmaal gekochte strippenkaart van 10 lessen, kan niet geannuleerd worden. Een strippenkaart is 6 maanden geldig. 

 

 

Privélessen / openingsdans bruiloft 

Aanmelding – Aanmeldingen voor privélessen of openingsdans, worden gedaan telefonisch, per WhatsApp of via de website. De deelnemer ontvangt, na afstemming van datum, tijdstip en locatie, een bevestiging van deelname. De deelnemer betaalt via de website van Passion2Dance het product, via een WhatsApp betaalverzoek of via een bankoverschrijving. 

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst – De overeenkomst tussen Passion2Dance en de deelnemer komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Passion2Dance zoals is vermeld op de website voor de privéles/openingsdans. Dit gebeurt nadat het door de deelnemer ingevulde aanmeldingsformulier door Passion2Dance is ontvangen en de bevestiging door Passion2Dance is verstuurd. In de bevestiging wordt vermeld voor hoeveel lessen de deelnemer zich heeft ingeschreven. Ook wordt de tijdsduur en locatie van de dansles vermeld, evenals de geldigheidsduur van de lessen. Datum en tijdstip van de lessen wordt in onderling overleg met de deelnemer afgestemd. 

 

Te laat starten les – De les start op de afgesproken tijd. Is de deelnemer te laat, dan wordt dit afgetrokken van de afgesproken resterende tijd. Passion2Dance kan hiervan niet afwijken, i.v.m. de planning van andere danslessen.  

 

Afmelding les – Het afmelden van een geplande les kan zonder kosten worden gedaan tot 48 uur vóór aanvang van de les. Bij te late afmelding is de deelnemer het volledige lesgeld van die les kwijt en wordt deze les niet op een ander moment ingehaald.  

 

Annuleren pakket – het pakket kan, na betaling, niet meer geannuleerd worden. Wel kan, in overleg, gekeken worden of datum, tijdstip of locatie gewijzigd kan worden als de deelnemer of Passion2Dance dat wenst. Dit gebeurt altijd in overleg en uiterlijk 48 uur vóórdat de dansles plaatsvindt. Overschrijdt de melding deze 2 (werk)dagen, dan wordt de les niet terugbetaald. 

Pakket tussentijds onderbreken – Na aanschaf van het pakket heeft de deelnemer het recht om de lessen voor bepaalde tijd te stagneren. Het tegoed blijft 6 maanden geldig vanaf de laatst genoten les. Hierna zal het tegoed vervallen en kan hier geen gebruik meer van worden gemaakt. Er wordt geen geld terugbetaald. 

 

 

Dansreizen 

Dansreizen – Op de website staat omschreven wat een deelnemer van de dansreis kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. 

 

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst – De overeenkomst tussen Passion2Dance en de deelnemer komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Passion2Dance zoals is vermeld op de website voor de geboekte dansreis. Dit gebeurt nadat het door de deelnemer ingevulde aanmeldingsformulier door Passion2Dance is ontvangen en de boekingsbevestiging door Passion2Dance is verstuurd. Ook dient een aanbetaling van 50% door de deelnemer te zijn betaald. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op de rekening van Passion2Dance. 

Betalen – De aanbetaling van 50% dient na ontvangst van de boekingsbevestiging direct te worden voldaan op de rekening van Passion2Dance, onderdeel van Variaty B.V. Na ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief. Uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de dansreis dient het volledige bedrag te zijn betaald. 

Indien de deelnemer een reservering maakt voor een reis die binnen acht weken voor vertrek aanvangt, dient het volledige bedrag per omgaande aan ons te worden overgemaakt. De reispapieren worden pas toegezonden op het moment dat de volledige betaling door ons is ontvangen

Deelnemen dansreis – Het is een deelnemer niet toegestaan drugs te gebruiken of mee te brengen naar dansreizen van Passion2Dance. De deelnemer dient tijdens het deelnemen van dansreizen in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vóór de reis te melden bij het organisatieteam van Passion2Dance. Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol te gebruiken tijdens de reis naar de bestemming. Tijdens de dansreis dient de deelnemer op een verantwoorde manier om te gaan met het gebruik van alcohol. 

Vereiste documenten en reisverzekering – Indien de deelnemer niet (deels) aan het evenement kan deelnemen vanwege het ontbreken van (geldige) bescheiden/documenten, komt zulks met daaraan alle verbonden gevolgen voor rekening van de deelnemer.

De deelnemer dient naar het evenement de volgende benodigde documenten mee te nemen:
* Een geldig paspoort, of een identiteitskaart (binnen Europa).
* Een geldige reis- en annuleringsverzekering 

Verhindering deelname dansreis – Een dansreis kan, zowel vóór de start of tijdens de dansreis, niet worden geannuleerd, tenzij Passion2Dance voor een dansreis een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. Passion2Dance biedt geen inhaalreizen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een dansreis mee te maken. Ook heeft Passion2Dance geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een dansreis, om welke reden dan ook, niet heeft meegemaakt. Passion2Dance raadt de deelnemer aan een annuleringsverzekering af te sluiten voordat de dansreis wordt geboekt. 

Overdragen – Een dansreis van Passion2Dance is naam gebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar programma niet aan een ander kan overdragen. In sommige gevallen biedt het programma van een dansreis de mogelijkheid om een gekochte ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met Passion2Dance op te nemen. 

Wijziging dansreis – Als door overmacht een dansreis niet door kan gaan, zorgt Passion2Dance voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een dansreis wordt gewijzigd, zorgt Passion2Dance ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde dansreizen geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 

Materiaal Passion2Dance – Het is een deelnemer van een dansreis niet toegestaan om materialen of beelden die de deelnemer in het kader van de dansreis wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Passion2Dance hiervoor toestemming heeft gegeven. 

 

 

(Bedrijfs)feesten/workshops 

Aanmelding – Aanmelding voor workshops, teambuilding of bedrijfsfeesten, worden telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op de website gedaan. Binnen 48 uur wordt contact opgenomen met de contactpersoon over de mogelijkheden. Een offerte op maat zal daarna worden verstuurd. 

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst – De overeenkomst tussen Passion2Dance en de opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Passion2Dance zoals is besproken met de opdrachtgever. Dit gebeurt nadat de bevestiging door Passion2Dance is verstuurd. In de bevestiging wordt vermeld voor welke workshop/show de opdrachtgever zich aanmeldt. Ook wordt de datum, aanvang, tijdsduur, locatie en inhoud van de workshop/show vermeld. Nadat de opdrachtgever de offerte accepteert, is de opdrachtgever het volledige bedrag op de offerte verschuldigd. De opdrachtgever ontvangt na acceptatie van de offerte een bevestiging en factuur. 

Betaling – Betaling van het lesgeld dient binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden, doch uiterlijk 5 werkdagen vóór de aanvang van de workshop, tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de opdrachtgever is overeengekomen. Betalingen dienen altijd te geschieden door middel van een bankoverschrijving. Als de betaling niet op tijd op de rekening van Passion2Dance is ontvangen, behoudt Passion2Dance het recht de overeenkomst te annuleren op het moment dat de factuur niet voldaan is vóór aanvang van de workshop. 

AnnuleringEen geboekte workshop kan niet meer geannuleerd worden. Wel kan, in overleg, gekeken worden of datum, tijdstip of locatie gewijzigd kan worden als de opdrachtgever of Passion2Dance dat wenst. Dit gebeurt altijd in overleg en uiterlijk 5 werkdagen vóórdat de workshop plaatsvindt. Overschrijdt de melding deze 5 werkdagen, dan wordt de les niet terugbetaald. 

 

Te laat starten workshop – De deelnemers van de workshop dienen 10 minuten vóór aanvang van de workshop aanwezig te zijn. De start van de workshop is uiterlijk 15 minuten ná de afgesproken tijd. Eventueel extra locatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

 

International shows / workshops 

Registration – Registration for shows and/or workshops is done by telephone, e-mail or via the contact form on the website. The contact person will be contacted about the possibilities within 48 hours. A customized quote will then be sent. 

Formation and content of the agreement – The agreement between Passion2Dance and the client is established by the client’s acceptance of the offer of Passion2Dance as discussed with the client. This happens after the confirmation has been sent by Passion2Dance. The confirmation states for which show(s) and/or lesson(s) the client has registered. The date, start, duration, location and content of the workshop are also stated. After the client accepts the offer, the client owes the full amount on the offer. The client will receive an confirmation and invoice after acceptance of the offer. 

Payment – Payment of the tuition fee must be made within 10 days of the invoice date, but no later than 5 working days before the start of the workshop, unless the dance school has agreed a different period with the client in writing. Payments must always be made by bank transfer. If the payment is not received on time to the account of Passion2Dance, Passion2Dance reserves the right to cancel the agreement if the invoice is not paid before the start of the show/workshop. 

Cancellation – A booked show/workshop can no longer be canceled. However, it can be discussed in consultation whether the date, time or location can be changed if the client or passion2Dance so wishes. This always happens in consultation and no later than 5 working days before the show/workshop takes place. If the notification exceeds these 5 working days, the amount will not be refunded.

Show/workshop start late – Workshop participants must be present 10 minutes before the workshop start. The workshop starts at the latest 15 minutes after the agreed time. Any additional location costs are for the account of the client. 

 

 

Webshop 

Retourneren – Retourneren van artikelen en kleding is niet mogelijk, daar de producten in kleine aantallen worden geproduceerd en op maat worden gemaakt. 

Levering – Bestelde artikelen worden zo snel mogelijk verstuurd. Afhankelijk van het bestelde product, kan dit (voor kleine artikelen) binnen een week zijn. Andere artikelen worden op maat gemaakt en de levertijd wordt afgestemd met de koper.  

 

Overkoepelende items 

Klachten – Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van het abonnement, de dansreis of anderszins, zal de deelnemer dit onmiddellijk melden aan Passion2Dance, zodat Passion2Dance waar van toepassing een passende oplossing kan bieden. Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken aan de Passion2Dance vertegenwoordiger ter plaatse en schriftelijk binnen 1 week na de aangeboden oplossing te melden aan Passion2Dance. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen. 

Aansprakelijkheid – Passion2Dance spant zich in om de danslessen, workshops, dansreizen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het deelnemen aan de danslessen verloopt op eigen risico van de deelnemer. Passion2Dance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade en/of letsel, waaronder gevolgschade, die mogelijk ontstaat tijdens de activiteit. 

Voor schade en letsel berokkend aan deelnemers door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, aanvaardt Passion2Dance geen aansprakelijkheid. Dit is voor eigen risico. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die Passion2Dance, haar personeel of vertegenwoordigers, locatie, vliegmaatschappij, transfer, hotelkamer en/of arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de deelnemer zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade die door de deelnemer is veroorzaakt, wordt direct verhaald.

Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Passion2Dance, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Passion2Dance niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft. 

Beelden danslessen, workshops, dansreizen etc. – Passion2Dance kan foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Passion2Dance heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. 

Privacy – Vanaf 25 mei 2018 is Passion2Dance verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door te bellen naar +31-(0)6-25156152 of een mail te sturen naar info@passion2dance.nl.  

Als een deelnemer zich aanmeldt voor danslessen, een dansreis of anderszins, vraagt Passion2Dance om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam, e-mailadres en telefoonnummer voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen en facturen te maken. 

Passion2Dance maakt gebruik van de volgende programma’s: 

  • LogiFit: wordt gebruikt om abonnementen te beheren; 
  • MultiSafepay: wordt gebruikt om incasso’s te doen;  
  • Hubspot: vanuit dit systeem worden nieuwsbrieven verstuurd; 
  • Google Forms/SurveyMonkey: deze programma’s verwerken gegevens uit enquêtes; 
  • Mailchimp: wordt gebruikt om mails te versturen; 
  • Ticketkantoor: beheert de kaartverkoop van onze evenementen. 

Passion2Dance neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. Passion2Dance neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een data-lek voorkomen, dan meldt Passion2Dance dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen. 

Door fiscale regelgeving is Passion2Dance verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd. 

Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Passion2Dance hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over Passion2Dance met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Toepasselijk recht – Op elke overeenkomst tussen Passion2Dance en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17150956. 

Laatst bijgewerkt op 30 maart 2023.